VUOKRAUSEHDOT

AUTOVUOKRAAMO ORENT YLEISET VUOKRAUSEHDOT

Ehdot koskevat autoja ja kaikkea mitä Autovuokraamo Orent Oy vuokraa, näissä ehdoissa tarkoitetaan Vuokraamolla vuokralleantajaa ja Asiakkaalla vuokralleottajaa.

1. Auton käyttö

Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään vuoden ajokokemus. Asiakkaan tulee huolehtia autosta kuin omastaan ja olla erityisen huolellinen ja varovainen sitä käyttäessään. Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle henkilölle ainoastaan jos vuokra-sopimuksessa on erikseen niin merkitty. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Autoa ei saa käyttää hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, ajo-opetukseen tai lainvastaisiin tarkoituksiin. Autosta poistuessa auto on lukittava aina. Auto tulee tarkastaa ennen vuokrausta vuokraajan toimesta ja ilmoittaa havaitut vahingot tai puutteet vuokranantajalle.

2. Vuokran maksaminen

Maksutapoina käyvät luottokortit, Visa Electron ja käteinen. Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä maksukortille ennakkovarmennus ja katevaraus ja varmistaa että maksukortti on voimassa. Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa Asiakkaan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sovittu perusomavastuu, polttoainemaksut, auton toimitus ja noutomaksut, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat maksut, vuokra-aikana aiheutuneet rikemaksut, sakot, ylikuormamaksut, pysäköintivirhemaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. Mikäli sopimuksessa Asiakkaaksi merkitty juridinen henkilö ei kykene tai halua maksamaan vuokraa, vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa henkilökohtaisesti ehtojen mukaisista lisämaksuista. Vuokraamolla on tarpeen mukaan oikeus vaatia 2 luottokorttia vuokrauksen vakuudeksi ja/tai tarkistaa luottotiedot.

3. Asiakkaan vastuu

Asiakas korvaa auton ja auton varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet. Siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Tupakointi ja eläinten kuljetus on kielletty. Mikäli kieltoa rikotaan veloitamme auton puhdistamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Asiakkaan omavastuu autoille on 1200 €, omavastuun voi alentaa 600 euroon lisämaksusta (10 € / päivä). Asiakkaan on huolehdittava auton normaalista tarkkailusta kuten rengaspaine, öljy ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei asiasta tehdä kirjallista sopimusta Vuokraamon kanssa. Asiakas on vastuussa täysimääräisesti aiheuttamistaan sakoista, pysäköinninvalvonnan maksuista ja kaikista muista aiheutetuista lisäkustannuksista selvityskuluineen. Polttoaine ei sisälly hintaan. Rekisteriotteessa ja/tai vuokrasopimuksessa on merkitty autossa käytettävä polttoaine. Auto luovutetaan ja vastaanotetaan tankki täytettynä. Veloitamme tankkauksesta 30 € ja 2,50 € / litra.

4. Asiakkaan vastuu vahingossa

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana auton ja auton varusteisiin kohdistuneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan omavastuun saakka. Omavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Asiakas korvaa vahingon täysimääräisesti ilman omavastuurajoitusta mikäli vahingon ovat aiheutettu tahallaan tai vahinko tapahtunut Asiakkaan rikkoessa lakia tai liikennesääntöjä. (esim. ajettuaan humalassa tai huumeiden alaisena) tai ajamalla auton koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa tai ajanut huonokuntoisilla teillä tai Asiakas on käyttänyt väärä polttoainetta tai hävittänyt avaimet tai ajanut ylikuormatulla autolla tai on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja. Asiakas vapautuu korvausvastuusta myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa täyden korvauksen kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. Asiakkaan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tai autoon kohdanneesta rikoksesta on viipymättä tehtävä ilmoitus poliisille. Liikennevahingon sattuessa Asiakas on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen Vuokraamolle ja toimia Vuokraamoon ohjeiden mukaan. Syyllisyyden ollessa epäselvä on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus on aina tehtävä jos kyseessä on henkilövahinko tai hirvieläinvahinko. Asiakas vastaa edellä mainittujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.

6. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Auto on palautettava sovittuun paikkaan, sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy kuin auton avaimet on luovutettu Vuokraamolle tai toimitettu sovittujen ohjeiden mukaan. Mikäli, Asiakas laiminlyö tämän, on Vuokraamolla oikeus periä korvaus laiminlyönnin Vuokraamolle aiheuttamista todellisista taloudellisista menetyksistä. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asiasta ilmoitetaan poliisille. Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta. Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokraushinnan palauttamista, ellei auto ole vuokrattu eritysehdoin, jotka ovat merkitty sopimukseen. Vuokra-ajan pidentämisestä voidaan sopia sähköpostilla tai tekstiviestillä tai puhelimitse.

7. Sopimuksen purkaminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi että Asiakas rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai ei Vuokraamon arvion mielestä kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa sopimuksen on Asiakas on velvollinen palauttamaan auton viivästyksettä Vuokraamolle.

8. Vuokraamon vastuu

Vuokraamo vastaa autossa ilmenevästä teknisestä virheestä, joka ei johdu Asiakkaan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Mikäli tekninen tai muu virhe ilmenee auton ollessa vuokralla, Asiakas voi vaatia virheen tai vian korjaamista tai kohtuullista vuokranalennusta. Asiakas voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella, jos siitä on sovittu Vuokraamon kanssa. Korjaustyöstä on toimitettava tosite Vuokraamolle. Suuremman vian tai virheen takia voi Asiakas vaatia vuokrasopimuksen purkua siitä päivästä lähtien milloin vika on ilmennyt.  Sopimusta ei voi purkaa jos virhe korjataan kohtuullisessa ajassa. Vuokraamo ei vastaa matkan keskeytymisestä johtuvista välittömistä ja välillisistä kuluista ja vahingoista.

9. Sopimusta koskevat riidat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli, erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.  Kaikki oikeudet pidätetään.